Prześlij na swoje
konto email wniosek
o zawarcie umowy
leasingowej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co to jest leasing i jakie daje korzyści?

 

Co to jest leasing...

Leasing jest nowoczesną i efektywną ekonomicznie formą finansowania inwestycji, nie wymagającą angażowania dużych środków własnych. Przez cały czas trwania umowy leasingowej jej przedmiot pozostaje własnością leasingodawcy, natomiast leasingobiorca płacąc opłaty leasingowe wykorzystuje go do swoich celów gospodarczych. Leasing umożliwia wliczenie całego płaconego przez leasingobiorcę czynszu leasingowego w koszty uzyskania przychodu, co daje możliwość finansowania z zysku jeszcze przed opodatkowaniem.

Leasing różnego rodzaju dóbr i usług pojawił się jako szansa na pozyskanie nowych technologii, których zdobywanie drogą dotychczasową (kredyt, środki własne) przysparzało wiele problemów natury fiskalnej.

Leasing jest najprostszą i najszybszą metodą finansowania zamierzonych inwestycji. Olbrzymie korzyści płynące z leasingu sprawiają, że jest to właściwa i dobra droga do pomażania swoich zysków i urtwalania swojej pozycji na rynku. Obecna dynamika rozwoju sprawia, że ta forma świadczenia usług na swoją szansę rozwoju i rokuje wysoką rentowność takich przedsięwzięć.

Brać w leasing można praktycznie każdą rzecz, zaliczaną do środków trwałych, zarówno nową, jak i używaną. Leasingowi podlegają dobra ruchome i nieruchome, maszyny, samochody osobowe i ciężarowe, linie produkcyjne i technologiczne, urządzenia biurowe, sprzęt komputerowy i wiele innych.

 

...i jakie daje korzyści

Jest wiele powodów, które mogą skłonić firmę do korzystania z leasingu, a oto ważniejsze korzyści płynące z zawarcia umowy leasingu operacyjnego :
 • jest formą finansowania inwestycji umożliwiającą leasingobiorcy dostęp do dóbr inwestycyjnych bez angażowania dużych środków na ich zakup,

 • ma wpływ na zwiększenie płynności finansowej leasingobiorcy; zakup środków trwałych tą droga w całości dokonywany jest ze źródeł zewnętrznych - finansuje go firma leasingowa,

 • daje możliwość rozszerzenia zdolności produkcyjnej odpowiednio do potrzeb rynkowych (modernizacja produkcji, obniżenie kosztów) przy jednoczesnym zachowaniu dotychczasowej struktury kapitałów własnych,

 • stwarza możliwość zaplanowania wydatków leasingobiorcy w przyszłych okresach, gdyż opłaty leasingowe są niezmienne przez cały okres trwania umowy,

 • umożliwia elastyczne dopasowanie wysokości opłat leasingowych do standingu finansowego leasingobiorcy i przyszłych przychodów,

 • jest elastyczną i wygodną formą pozyskiwania środków przez leasingobiorcę bez wielu ograniczeń, które nakładane są przez tradycyjnych kredytodawców; minimum formalności i czasu, uproszczona procedura zawarcia umowy, ubezpieczenie i wiele innych elastycznych opcji

 • wszystko "pod jednym dachem" u leasingodawcy,

 • daje preferencje podatkowe dla leasingobiorcy dzięki możliwości wliczania całości opłat leasingowych w koszty uzyskania przychodu,

 • nie wyklucza możliwości korzystania przez leasingobiorcę z tradycyjnych form pozyskiwania środków na inwestycje, np. kredytu bankowego,

 • jest nowoczesną metodą zabezpieczenia się leasingobiorcy przed technologicznym starzeniem się urządzeń przez przeniesienie na firmę leasingową ryzyka własności urządzeń wrażliwych na zmiany technologiczne,

 

Uczestnicy transakcji leasingowej

Do zawarcia umowy leasingowej potrzebne są dwa podmioty gospodarcze: finansujący -właściciel przedmiotu leasingu oddający go w użytkowanie oraz korzystający - użytkujący. W praktyce przy zawieraniu umowy leasingu uczestniczy pośrednio lub bezpośrednio kilka współpracujących firm (podmiotów gospodarczych). Są nimi w szczególności:

Finansujący (leasingodawca)
Najczęściej jest to wyspecjalizowana firma świadcząca usługi finansowe lub podmiot powołany przez bank. Forma prawna finansującego może być dowolna, ale najczęściej mamy tu do czynienia ze spółkami prawa handlowego, tj. spółką z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółką akcyjną. W Polsce przyjęły się nazwy stron umowy leasingu pochodzące od słowa leasing. Firma, która świadczyła usługi finansowe jest potocznie nazywana leasingodawca. Dopiero obowiązująca od 9 grudnia 2000r. nowelizacja wprowadziła nazwy finansujący i korzystający jako strony biorące udział w transakcji leasingu.

Korzystający (leasingobiorca)
Teoretycznie może być nim każdy podmiot gospodarczy, jednak formy opodatkowania niektórych rodzajów działalności jakimi są ryczałt od przychodów ewidencyjnych i karta podatkowa powodują, że zawieranie umów leasingu przez takie przedsiębiorstwa jest dla nich nieopłacalne, co eliminuje je z rynku jako potencjalnych klientów. Również małe firmy nie płacące podatku VAT nie są zainteresowane leasingiem. Leasingobiorca jest potocznym określeniem tej grupy podmiotów, która korzysta z usług finansującego (leasingodawcy).

Dostawca (dealer)
Jest to osoba (firma handlowa, importer, producent), od której finansujący kupuje przedmiot leasingu. Wyboru dostawcy i sprzętu dokonuje korzystający i on, w myśl przepisów, ponosi pełną odpowiedzialność za wybór przedmiotu i podmiotu dostarczającego.

Przedmiot leasingu
"Przedmiotem leasingu może być rzecz ruchoma lub nieruchoma, służąca celom zarobkowym użytkownika, dobro o charakterze inwestycyjnym, w rachunkowości przedsiębiorstw zwane środkiem trwałym."

W szczególności przedmiotem leasingu może być:

 • przęt biurowy: komputery, kserokopiarki, meble,
 • środki transportu kołowego: samochody osobowe, dostawcze, ciężarowe, specjalne,
 • inne maszyny: sprzęt budowlany, dźwigi, linie technologiczne,
 • statki, samoloty,
 • nieruchomości: biurowce, budynki przemysłowe.

 

Elementy umowy leasingu

W zawieranych umowach leasingu możemy wyróżnić kilka podstawowych składowych kształtujących cenę usługi leasingowej

 • Opłata wstępna (czynsz inicjalny) -jest to opłata uiszczana w momencie zawierania umowy leasingu stanowiąca część wartości leasingowej przedmiotu.
 • Prowizja (koszty manipulacyjne) - opłaty manipulacyjne mogą występować w celu pokrycia kosztów obsługi transakcji w ustalonej wielkości procentowej w stosunku do wartości leasingowanego środka trwałego. Należą również do opłat początkowych i często ich zapłata warunkuje odbiór przedmiotu leasingu.
 • Rata leasingowa (czynsz leasingowy) - jest to wyrażona w pieniądzu zapłata za użytko wanie przedmiotu leasingu. W praktyce mamy do czynienia z czynszami o stałej wysokości (annuitetowymi), malejącymi (degresywnymi) lub sezonowymi.
 • Opłata końcowa (opcja wykupu). Typowym elementem umowy leasingu kapitałowego jest opłata końcowa, czyli cena sprzedaży przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy. Najczęściej wykup ma charakter zobowiązania dla obu stron. W pewnych przypadkach leasingu operacyjnego istnieje jednak możliwość nie realizowania opcji wykupu przez korzystającego i dokonania zwrotu przedmiotu leasingu po okresie umowy.
 • Depozyt gwarancyjny - są to przeważnie miesięczne płatności nie podlegające fakturowaniu, przeznaczone na pokrycie ewentualnych zobowiązań korzystającego wynikających z umowy. Depozyt po zakończonej umowie jest zwracany klientowi lub zaliczany na poczet płatności ostatnich rat lub wysokiego wykupu (szczególnie w przypadku leasingu nieruchomości). Wszystkie opłaty wyliczane są od wartości netto środka trwałego (bez VAT) i podawane są w procentach, np. opłata wstępna wynosi 10% oznacza to, że za przedmiot o wartości 20 tyś. zł netto, opłata wstępna będzie wynosiła 2 tyś. zł netto (2.440 zł brutto).

Leasing finansowy

Leasing finansowy to umowa leasingowa, na mocy której następuje przeniesienie zasadniczo całego ryzyka i korzyści wynikających z posiadania składnika aktywów. Tytuł prawny do składnika aktywów może, ale nie musi być ostatecznie przekazany.

Standardy nie przytaczają żadnych testów, badających przeniesienie ryzyka i korzyści wynikających z zawarcia umowy leasingu, ale opisują okoliczności, których zaistnienie może wskazywać, że takie przeniesienie nastąpiło. W znowelizowanej Ustawie o Rachunkowości, która obowiązuje od 01.01.2002 r. środki te zalicza się do aktywów korzystającego (leasing finansowy) jeżeli umowa spełnia choć jeden z następujących warunków:

 • przenosi własność jej przedmiotu na korzystającego po zakończeniu okresu, na jaki została zawarta,
 • zawiera prawo do nabycia przedmiotu przez korzystającego, po zakończeniu okresu, na jaki została zawarta, po cenie niższej od wartości rynkowej z dnia nabycia,
 • okres, na jaki została zawarta, odpowiada w przeważającej części przewidywanemu okresowi ekonomicznej użyteczności środka trwałego lub prawa majątkowego, przy czym nie może być on krótszy niż % tego okresu. Prawo własności przedmiotu umowy może być przeniesione na korzystającego po okresie na jaki umowa została zawarta, suma opłat, pomniejszona o dyskonto, ustalona w dniu zawarcia umowy i przypadająca do zapłaty w okresie jej obowiązywania, przekracza 90% wartości rynkowej przedmiotu umowy na ten dzień. W sumie opłat uwzględnia się wartość końcową przedmiotu umowy, którą korzystający zobowiązuje się zapłacić za przeniesienie na niego własności tego przedmiotu. Do sumy opłat nie zalicza się płatności na rzecz korzystającego za świadczenia dodatkowe, podatków oraz składek na ubezpieczenie tego przedmiotu, jeżeli korzystający pokrywa je niezależnie od opłat za używanie,
 • przewiduje możliwość jej wypowiedzenia z zastrzeżeniem, że wszelkie powstałe z tego tytułu koszty i straty poniesione przez finansującego pokrywa korzystający,
 • zawiera przyrzeczenie finansującego do zawarcia z korzystającym kolejnej umowy o oddanie w odpłatne używanie tego samego przedmiotu lub przedłużenia umowy dotychczasowej, na warunkach korzystniejszych od przewidzianych w dotychczasowej umowie,
 • przedmiot umowy został dostosowany do indywidualnych potrzeb korzystającego. Może on być używany wyłącznie przez korzystającego, bez w prowadzania w nim istotnych zmian.

 

Zawierając umowę leasingu przy prowadzonej pełnej księgowości Korzystający dokona następujących zapisów w sprawozdaniu finansowym:

 • w bilansie na dzień zawarcia umowy korzystający ujmie przedmiot leasingu jako środek trwały, a drugostronnie jako zobowiązanie w kwocie równej wartości rynkowej przedmiotu leasingu, pomniejszonej o dotacje i zwrot podatków należnych finansującemu,
 • opłaty z tytułu umowy leasingu dzieli się na koszty finansowe i raty spłaty kapitału, zmniejszające zobowiązanie z tytułu przejęcia obiektu w leasing,
 • koszty finansowe rozkłada się przez czas trwania leasingu na poszczególne okresy obrachunkowe,
 • wykazane w bilansie przedmioty ułegająamortyzacji.

Leasing operacyjny

Leasing operacyjny natomiast jest to leasing nie będący leasingiem finansowym.

Składniki aktywów będące przedmiotem leasingu wykazuje w swym bilansie finansujący i amortyzuje je z zachowaniem zwykłych zasad (najczęściej liniowo). Amortyzacja stanowi koszt dla finansującego. Przychody z tytułu opłat leasingowych (także jednorazowe) powinny być ujmowane metodą liniową przez okres leasingu niezależnie od sposobu ich ujęcia w umowie lub w inny sposób jeżeli odzwierciedlałby on lepiej niż rozłożenie liniowe spadek korzyści czerpanych ze składników aktywów.

Zmiany te wpłynęły na sposób księgowania większości transakcji leasingu operacyjnego, które z punktu widzenia Ustawy o Rachunkowości sąobecnie traktowane jako leasing kapitałowy. W konsekwencji tych nowelizacji leasing operacyjny jest dla korzystającego zobowiązaniem bilansowym.

Klienci rozliczający się w oparciu o księgi handlowe inaczej niż poprzednio księgują transakcje leasingu operacyjnego (tak jak leasing finansowy), zaznaczając równocześnie, iż ze względu na ustawę o podatku dochodowym nie nastąpiły żadne zmiany.

Należy podkreślić znaczącą niespójność rozwiązań księgowych i podatkowych przyjętą w ustawach. Powoduje ona konieczność stosowania podwójnej księgowości w firmach prowadzących pełną rachunkowość. Nie ma to jednak zasadniczego wpływu na pracochłonność, gdyż do chwili obecnej również część wydatków zaliczanych w koszty księgowe nie stanowiły kosztów podatkowych.

Obecnie księgowanie raty leasingowej dość często będzie odbywało się na dwa sposoby: w całości w koszty w księgowości podatkowej i częściowo w koszty (część odsetkowa raty) w ujęciu bilansowym. Dodatkowo amortyzacja przedmiotu nie będzie kosztem podatkowym, a znajdzie się wśród składników kosztów bilansowych.

Niedogodności te nie będą jednak stanowiły ograniczenia dla rozwoju rynku leasingowego, a uzyskane poprzez jednoznaczne uregulowania prawne korzyści, z nawiązką je rekompensują.

Sprawdź jak zawrzeć umowę leasingową >>>

 

 
   
Copyrights 2002 by M&G